Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.) προσδιορίζεται στο νόμο 4302/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (άρθρο 50) και το νόμο 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5) (άρθρα 159-165) και στην με αριθμό οικ. οικ. 5542/72/Φ.61/17.1.2018 (ΦΕΚ Β’ 62) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο φορέας λειτουργίας Κ.Α.Δ. καταρχάς υποβάλλει ερωτηματολόγιο στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και λαμβάνει απάντηση περί του αν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή όχι. Εφόσον αυτή απαιτείται, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μετά την έκδοσή της.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) εντός ιδιωτικών εκτάσεων, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 58, 60, 62, 64 και 65.
γ. ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426 «Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών» (ΦΕΚ 480/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) εντός λατομικών χώρων σε δημόσια ή δημοτική έκταση και εντός μεταλλευτικών χώρων, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 65, 71 και 73.
γ. ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης» (ΦΕΚ 481/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων προσδιορίζεται:

 • στον ν.4442/2016 [ιδίως κεφ. ΣΤ΄ (άρθρα 17-26), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76 και κεφ. Θ΄ (άρθρα 48Α-48Ε), όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77]
 • στον ν.3982/2011 και στις κανονιστικές αυτού πράξεις ως ισχύουν και κυρίως στην υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (Β΄158), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (Β΄ 2278) Υπουργική Απόφαση.

Βρείτε εδώ ένα βοήθημα τεκμηρίωσης, μη δεσμευτικό για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Κατά την υποβολή, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό. Τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά δεν επισυνάπτονται, αλλά καταχωρίζονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ τηρούνται σε φυσική μορφή στο χώρο της εγκατάστασης επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη εργασιών εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 69 και 70.
γ. ΥΑ «ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών»(ΦΕΚ 480/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 41) και στην με αριθμό οικ. 7888/8.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1654).

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές υπό τον ίδιο φορέα, η λειτουργία τους γνωστοποιείται σε ενιαία φόρμα μαζί με τα στοιχεία του καταλύματος.

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές υπό διαφορετικό φορέα από εκείνον του τουριστικού καταλύματος, αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους αυτοτελώς σε νέα φόρμα γνωστοποίησης, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά εκάστη κολυμβητική δεξαμενή και απαιτείται καταβολή ενιαίου παραβόλου εκατό (100) ευρώ.

Κατά την διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε περίπτωση γνωστοποίησης για περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές στο ίδιο ξενοδοχειακό κατάλυμα, τα δικαιολογητικά τηρούνται ξεχωριστά για εκάστη δεξαμενή.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο ΣΤ’, άρθρα 17-26) και στην με αριθμό οικ. 32790/392/Φ.15/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1061). Συμπληρωματικά ισχύει ο ν. 3982/2011 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις αναφορικά με την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων εν γένει.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

 • Για την έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής (ενδεικτικοί Κωδικοί NACE 96.02 και 96.04) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΛΔ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 241 επ.) και η κοινή απόφαση Γ1β/οικ. 67591/29-10-2021 (Β’ 5027) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής και την άσκηση του επαγγέλματος αισθητικού ισχύουν και το ν.δ. 361/1969 (Α΄244) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού» και η υπουργική απόφαση Φ.Γ4ε/5258/1970 (Β΄426) «Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του υπ΄αριθ. 361/1969 Ν.Δ. περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού».
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα εργαστήρια αισθητικής που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης (χωρίς καταβολή παραβόλου) υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατόν σαράντα (140) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των εργαστηρίων αισθητικής, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας - Κ.Α.Δ.- 96.04.10.01 και 96.04.10.02.) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΛΓ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 233 επ.) και η κοινή απόφαση Γ1β/οικ.67585/29-10-2021 (Β’ 5027) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των διαιτολογικών μονάδων ισχύουν και ο ν. 2519/1997 (Α΄ 165) (άρθρο 52) και η υπό στοιχεία οικ.3215/3.6.1998 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 655) περί των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης (χωρίς καταβολή παραβόλου) υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των διαιτολογικών μονάδων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας - Κ.Α.Δ.- 96.04.10.01 και 96.04.10.02.) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΛΓ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 233 επ.) και η κοινή απόφαση Γ1β/οικ.67585/29-10-2021 (Β’ 5027) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των διαιτολογικών μονάδων ισχύουν και ο ν. 2519/1997 (Α΄ 165) (άρθρο 52) και η υπό στοιχεία οικ.3215/3.6.1998 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 655) περί των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης (χωρίς καταβολή παραβόλου) υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των διαιτολογικών μονάδων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Η αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας (με ΚΑΔ 03.21, 03.22 και 01.49.19) έχει δύο στάδια: ίδρυσης και λειτουργίας. Στο στάδιο της ίδρυσης απαιτείται έγκριση ίδρυσης στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ η απλουστευμένη γνωστοποίηση ίδρυσης απαιτείται στην περίπτωση μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού που εγκαθίσταται σε ιδιωτική, μη δασική χερσαία έκταση, εκτός περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και υπάγεται στην κατηγορία Β΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Στο στάδιο της λειτουργίας προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΙΕ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 84 επ.), ο ν. 4282/2014 (Α’ 182), η κοινή απόφαση 1410/349277/14.12.2020 (Β’ 5644) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182)» και η κοινή απόφαση 543/130093/18.05.2021 (Β’ 2120) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014 (Α’ 182)».
 • Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της μονάδας υποχρεούται να υποβάλλει γνωστοποίηση της μεταβολής.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένα μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα της μονάδας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ και για την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας άλλων ειδών, πλην των ψαριών, ή ειδών που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς, όπως είναι τα μη ενδημικά είδη και τα είδη που τελούν υπό καθεστώς προστασίας απαιτείται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου στις περιπτώσεις μεταβολών της γνωστοποίησης ίδρυσης.
 • Η γνωστοποίηση λειτουργίας υποβάλλεται πριν τεθεί μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας σε λειτουργία, μετά από την έγκριση ίδρυσης της μονάδας και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, αν πρόκειται για πλωτή μονάδα ή μετά από τη γνωστοποίηση ίδρυσης της μονάδας.
 • Η τοποθέτηση του ζωικού κεφαλαίου και η έναρξη λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται έπειτα από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας.
 • Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης: α) Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. β) Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης αλλά ύπαρξης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. γ) Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ίδρυσης ή υποβολής ανακριβών ή αναληθών στοιχείων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ.
 • Κυρώσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση λειτουργίας: Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας ή γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων ή παράλειψης υποβολής μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Για παραβάσεις όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην κείμενη ειδική νομοθεσία περί υδατοκαλλιεργειών επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προσδιορίζεται στο νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 28) και στην με αριθμό οικ. 16228/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1723).

Ο φορέας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. καταρχάς υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων δεν απαιτείται τέτοια βεβαίωση.

Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον χορηγηθεί, ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να υποβληθεί η γνωστοποίηση.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου, καθώς και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φυσικού ή νομικού προσώπου προς τον οικείο Δήμο.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

 • Για την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο Ζ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 27 επ.) και η κοινή υπουργική απόφαση 13387/05-07-2022 (Β’ 3737).
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Δεν επιτρέπεται αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που επισύρει το διοικητικό μέτρο της διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος. Εάν παρά ταύτα υποβληθεί γνωστοποίηση αλλαγής φορέα, η διακοπή λειτουργίας επιβάλλεται στον νέο φορέα.
 • Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας, για οποιαδήποτε λόγο, στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο τόπο άσκησης και να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης για τον παλαιό.
 • Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου η υποβληθείσα γνωστοποίηση του θανόντος παύει αυτοδίκαια να ισχύει και απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης από τον νέο φορέα εντός προθεσμίας 60 ημερών.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος ή εντός της ίδιας εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, υποβάλλεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το καθένα από αυτά (εκτός περιπτώσεων μικτών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 - Β’ 2161 - υγειονομική διάταξη).
 • Για την υποβολή κάθε αρχικής γνωστοποίησης απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου τριακοσίων (300) ευρώ ανά κατάστημα. Εφόσον προστίθεται νέα δραστηριότητα στο ίδιο κατάστημα καταβάλλεται εκ νέου το παράβολο και συμπληρώνεται εκ νέου ο αριθμός του παραβόλου στη γνωστοποίηση.
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας καταστήματος χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση μη λειτουργίας του καταστήματος παρά την υποβολή γνωστοποίησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας μηχανημάτων αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων και ποτών, καθώς και καταστημάτων πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών εντός τουριστικών καταλυμάτων και εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής προβλέπεται η διαδικασία της γνωστοποίησης, αλλά ιδιαίτερα απλουστευμένη σε σχέση με τη γνωστοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εν γένει.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο Ζ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 27 επ.) και η κοινή υπουργική απόφαση 13387/05-07-2022 (Β’ 3737).
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής γνωστοποίησης επιτρέπεται η λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η υποβολή της γνωστοποίησης καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία της επιχείρησης από τον φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας, για οποιαδήποτε λόγο, στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της διακοπής.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο τόπο και να προβεί στην ακύρωση της γνωστοποίησης για τον παλαιό.
 • Σε περίπτωση θανάτου του φορέα ως φυσικού προσώπου η υποβληθείσα γνωστοποίηση του θανόντος παύει αυτοδίκαια να ισχύει και απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης από τον νέο φορέα, εντός προθεσμίας 60 ημερών.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος ή εντός της ίδιας εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής, υποβάλλεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το καθένα από αυτά, εκτός περιπτώσεων μικτών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) υγειονομική διάταξη.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας δεν απαιτείται παράβολο.
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση μη λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος παρά την υποβολή γνωστοποίησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 40) και στην με αριθμό οικ. 8592/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1750).

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Εφόσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

 • Η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχει δύο στάδια: ίδρυσης και λειτουργίας. Στο στάδιο της ίδρυσης απαιτείται έγκριση σε κάθε περίπτωση, ενώ στο στάδιο της λειτουργίας προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης για πληθώρα εγκαταστάσεων, οι οποίες καθορίζονται στον νόμο, βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τη γνωστοποίηση, τις λεπτομέρειες υποβολής της και τις κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις οποίες αφορά είναι το Κεφάλαιο ΙΗ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 102 επ.) και η κοινή απόφαση 1276/272404/30.09.2020 (Β’ 4458) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας. Αφορά στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βάσει της δυναμικότητάς τους κατατάσσονται στην περιβαλλοντική κατηγορία Β ή κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 1958/13-01-2012 (Β’ 21) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Οι επιλέξιμες δραστηριότητες έχουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, καθώς και 01.50 (για το τμήμα που σχετίζεται με την κτηνοτροφική εγκατάσταση που λειτουργεί εντός της μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας).

 • Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 85.59) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΛΗ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 278 επ.) και η κοινή υπουργική απόφαση 14715/ΓΓ4/10.02.2022 (Β’ 609). Αναφορικά με τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών εφαρμόζονται και οι σχετικές με τις εν λόγω δραστηριότητες διατάξεις της παρ. Θ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α’ 222).
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που είχε ο παλαιός φορέας ισχύουν και για τον νέο φορέα, με εξαίρεση το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του νέου φορέα. Τα διοικητικά δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν το πρόσωπο του νέου φορέα. Με τη γνωστοποίηση μεταβολής ως προς τον φορέα δραστηριότητας παύει αυτεπαγγέλτως να ισχύει η γνωστοποίηση του παλιού φορέα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης περί ενημέρωσης επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
 • Οι άδειες των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών με συνολικό αριθμό εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 75 εκπαιδευομένων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί υπό την ισχύ του προηγούμενου αδειοδοτικού πλαισίου, εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου, ο φορέας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών που υπό το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο υπάγεται σε γνωστοποίηση υποχρεούται σε γνωστοποίηση.
 • Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται παράβολο 500 ευρώ. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας απαιτείται παράβολο 100 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας ούτε για γνωστοποίηση μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Στις περιπτώσεις: παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση), παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, παράλειψης γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, παροχής αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση και έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 200 έως 8.500 ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας Φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς την απαιτούμενη αρχική γνωστοποίηση επιβάλλεται σωρευτικά με το πρόστιμο διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216) (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5.) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚΕ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 165 επ.) και η κοινή απόφαση 314766/09-11-2021 (Β’ 5272) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216)». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας ισχύει το π.δ. 78/1988 (Α’ 34).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης του ν. 3710/2008), ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα συνεργεία για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση αντίστοιχα. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης συνεργείου απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των συνεργείων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) (ενδεικτικός Κωδικός NACE 85.59) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΚΓ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 147 επ.) και η κοινή απόφαση Β6/223206/06.08.2021 (Β’ 3994) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)».
 • Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των Σ.Ε.ΚΑ.Μ. προβλέπονται στην υπό στοιχεία Β6/36080/1318/24-10-2017 (Β’ 3749) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών», που τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Β6/221571/11.08.2021 απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3876).
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης Σ.Ε.ΚΑ.Μ. απαιτείται παράβολο 50 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιμο από 280 έως 6.900 ευρώ). Ειδικά στην περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση), εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο φορέας σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Β6/36080/1318/2017 (Β’ 3749) απόφασης για τη συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ).
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της Σ.Ε.ΚΑ.Μ., πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διαπίστωση παράβασης όρων της υπό στοιχεία Β6/36080/1318/2017 (Β’ 3749) απόφασης για τη λειτουργία της Σ.Ε.ΚΑ.Μ., πέραν των παραβάσεων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Β6/36080/ 1318/2017 απόφαση.
 • Οι Σ.Ε.ΚΑ.Μ. που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παράβολου) έως και την 29η Αυγούστου 2022. Σε περίπτωση που μέχρι την παρέλευση αυτής της προθεσμίας (29-08-2022) μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας ομοίως υποχρεούται σε γνωστοποίηση.
 • Για την έναρξη λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) (ενδεικτικοί κωδικοί NACE 85.32 ή 85.59) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΚΔ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 156 επ.) και η κοινή απόφαση υπό στοιχεία 219406/11.08.2021 (Β’ 3798) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)».
 • Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. προβλέπονται στην υπό στοιχεία Γ5/219408/11-08-2021 (Β’ 3773) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων».
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. απαιτείται παράβολο: 50 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από διακόσια ογδόντα (280) έως έξι χιλιάδες εννιακόσια (6.900) ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση), εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, δεν γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο φορέας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) για τη συμμετοχή σπουδαστών στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Οι Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παράβολου) έως και την 16η Αυγούστου 2022. Σε περίπτωση που μέχρι την παρέλευση αυτής της προθεσμίας (16-08-2022) μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας ομοίως υποχρεούται σε γνωστοποίηση.
 • Για την έναρξη λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (ενδεικτικός NACE 85.59) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΚΑ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 130 επ.) και η κοινή απόφαση 2131.17/64425/2021/06.09.2021 (Β’ 4175) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας ισχύει και το π.δ. 71/2020 (Α’ 166).
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας (χωρίς καταβολή παραβόλου).
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του π.δ. 71/2020.
 • Οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παραβόλου) αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου τους.
 • Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται παράβολο 176 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα, μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου. Για γνωστοποίηση λειτουργίας παραρτήματος που ιδρύει υφιστάμενη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καταβάλλεται το ανωτέρω παράβολο κατά το ήμισυ (88 ευρώ).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατόν είκοσι (120) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ενδεικτικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 85.53.11) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΛΑ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 215 επ.) και η κοινή απόφαση Δ30/A3/276110/08.10.2021 (Β’ 4742) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.». Αναφορικά με όρους και προδιαγραφές λειτουργίας των σχολών οδηγών ισχύει και το π.δ. 208/2002 (Α΄194).
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών με βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και τα νομικά πρόσωπα εφόσον ένα από τα μέλη του ή ένας τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή με βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών σε ισχύ.
 • Η σχολή οδηγών οφείλει να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή της, ένα (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο πρέπει να έχει χαρακτηριστεί και ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό όχημα και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α’ 101). Οι άδειες κυκλοφορίας όλων των εκπαιδευτικών οχημάτων πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που λειτουργεί τη σχολή οδηγών. Η σχολή οδηγών μπορεί για τις ανάγκες λειτουργίας της να έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως, λειτουργική). Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η εκμισθώτρια εταιρεία και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το συμφωνητικό μίσθωσης. Μίσθωση εκπαιδευτικού οχήματος μεταξύ σχολών οδηγών δεν επιτρέπεται.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών πρέπει α) να έχουν εκδοθεί οι άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει η σχολή και τα οποία ανήκουν σε αυτήν για την εξυπηρέτηση των αναγκών της και β) να έχει πραγματοποιηθεί ο ειδικός και ο περιοδικός έλεγχος αυτών των οχημάτων, να έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και η βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ή να έχει γίνει επιθεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας, κατά περίπτωση.
 • Οι σχολές οδηγών που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παράβολου) το αργότερο μέχρι 14-10-2023 και σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας νωρίτερα από το απώτατο αυτό χρονικό σημείο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης σχολής οδηγών απαιτείται παράβολο 200 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας), καθώς και της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ή αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση) και σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις θεωρητικές εξετάσεις, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) για την απόκτηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια οδήγησης, καθώς και στην πρακτική εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της σχολής οδηγών, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας υποκαταστημάτων σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ενδεικτικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 85.53.11) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης. Δικαίωμα γνωστοποίησης της δραστηριότητας υποκαταστήματος σχολής οδηγών έχει μόνο σχολή οδηγών η οποία προηγουμένως έχει δηλώσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας της.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΛΑ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 215 επ.) και η κοινή απόφαση Δ30/A3/276110/08.10.2021 (Β’ 4742) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)». Αναφορικά με όρους και προδιαγραφές λειτουργίας ισχύει και το π.δ. 208/2002 (Α΄194).
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Οι δραστηριότητες που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παράβολου) το αργότερο μέχρι 14-10-2023 και σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας νωρίτερα από το απώτατο αυτό χρονικό σημείο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης υποκαταστήματος σχολής οδηγών απαιτείται παράβολο: 100 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας), καθώς και της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ή αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση) και σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις θεωρητικές εξετάσεις, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) για την απόκτηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια οδήγησης, καθώς και στην πρακτική εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία του υποκαταστήματος σχολής οδηγών, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) (ενδεικτικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 85.53.11.01) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Κεφάλαιο ΛΑ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 215 επ.) και η κοινή απόφαση Δ30/A3/276110/08.10.2021 (Β’ 4742) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.». Αναφορικά με όρους και προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ισχύει και το π.δ. 208/2002 (Α΄194).
 • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα και σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση αλλαγής φορέα ή παύσης αντίστοιχα.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών με βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και τα νομικά πρόσωπα εφόσον ένα από τα μέλη του ή ένας τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή με βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών σε ισχύ.
 • Εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2,0 τ.μ./άτομο. Από τη σχέση αυτήν προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στη μικρότερη ακεραία μονάδα.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις για τη γνωστοποίηση και να υποβάλουν γνωστοποίηση (χωρίς καταβολή παράβολου) το αργότερο μέχρι 14-10-2023 και σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας νωρίτερα από το απώτατο αυτό χρονικό σημείο.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. απαιτείται παράβολο 200 ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας), καθώς και της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας.
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ή αλλαγής φορέα δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης και σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση) και σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων, εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, δεν γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις θεωρητικές εξετάσεις, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) για την απόκτηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια οδήγησης, καθώς και στην πρακτική εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 52.21.24.02 και 52.21.24) και για την έναρξη λειτουργίας υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ενδεικτικός Κ.Α.Δ. 52.21.24.05) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η αδειοδότηση κάθε συμπληρωματικής εγκατάστασης για τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, των άρθρων 19, 20 και 22 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), πραγματοποιείται χωριστά και ανεξάρτητα από την γνωστοποίηση του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚΣΤ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 173 επ.) και η κοινή απόφαση 315162/09-11-2021 (Β’ 5273) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ισχύει και το π.δ. 455/1976 (Α’ 169).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Οι χώροι στάθμευσης που λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στεγασμένου ή υπαίθριου, και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων (ενδεικτικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 52.21.24.04) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η αδειοδότηση κάθε συμπληρωματικής εγκατάστασης, όπως αυτές του άρθρου 11 της υπό στοιχεία οικ. 44662/454/2019 (Β’ 2192) υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται χωριστά και ανεξάρτητα από την γνωστοποίηση του χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚΘ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 197 επ.) και η κοινή απόφαση 314290/09-11-2021 (Β’ 5269) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων». Στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο δεν εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 9 του π.δ. 79/2004 (Α’ 62). Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων ισχύει και η υπ’ αρ. οικ.44662/454/31.5.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2192).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Οι σταθμοί που λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (ενδεικτικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 52.21.21.) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η αδειοδότηση κάθε συμπληρωματικής εγκατάστασης, όπως αυτές του άρθρου 6 του π.δ. 79/2004 (Α’ 62), πραγματοποιείται χωριστά και ανεξάρτητα από την γνωστοποίηση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚΗ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 189 επ.) και η κοινή απόφαση 313214/08-11-2021 (Β’ 5271) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ισχύει και το π.δ. 79/2004 (Α’ 62).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Οι σταθμοί που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 1ης Κατηγορίας (δηλαδή σταθμού όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως μέχρι 150.000 επιβάτες) απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 2ης Κατηγορίας (δηλαδή σταθμού όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως από 150.000 μέχρι 1.000.000 επιβάτες) απαιτείται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 3ης Κατηγορίας (δηλαδή σταθμού όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως από 1.000.000 μέχρι 3.000.000 επιβάτες) απαιτείται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 4ης Κατηγορίας (δηλαδή σταθμού όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως από 3.000.000 μέχρι 10.000.000 επιβάτες) απαιτείται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης σταθμού υπεραστικών λεωφορείων 5ης Κατηγορίας (δηλαδή σταθμού όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως πάνω από 10.000.000 επιβάτες) απαιτείται παράβολο τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας (υπαίθριων ή στεγασμένων) πλυντηρίων - λιπαντηρίων οχημάτων (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 45.20.3. και 45.20.11.01) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚZ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 181 επ.) και η κοινή απόφαση 312990/08-11-2021 (Β’ 5270) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή/και λιπαντηρίων οχημάτων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας ισχύει και το π.δ. 455/1976 (Α’ 169).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Τα πλυντήρια/λιπαντήρια οχημάτων που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή η βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης πλυντηρίου οχημάτων απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης πλυντηρίου και λιπαντηρίου οχημάτων απαιτείται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των πλυντηρίων/λιπαντηρίων, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Για την έναρξη λειτουργίας υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (ενδεικτικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας -Κ.Α.Δ.- 52.21.24.02 και 52.21.24) και για την έναρξη λειτουργίας υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (ενδεικτικός Κ.Α.Δ. 52.21.24.05) προβλέπεται η απλουστευμένη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η αδειοδότηση κάθε συμπληρωματικής εγκατάστασης για τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, των άρθρων 19, 20 και 22 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), πραγματοποιείται χωριστά και ανεξάρτητα από την γνωστοποίηση του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την υποχρέωση γνωστοποίησης, τη διαδικασία υποβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές κυρώσεις είναι το Κεφάλαιο ΚΣΤ’ ν. 4442/2016 (άρθρα 173 επ.) και η κοινή απόφαση 315162/09-11-2021 (Β’ 5273) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων». Αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ισχύει και το π.δ. 455/1976 (Α’ 169).
 • Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.
 • Σε περίπτωση αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης.
 • Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.
 • Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά πρέπει να τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.
 • Οι χώροι στάθμευσης που λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, στεγασμένου ή υπαίθριου, και πλέον υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική άδεια ή βεβαίωση νόμιμης έναρξης λειτουργίας τους. Υποχρέωση υποβολής γνωστοποίησης υπάρχει στην περίπτωση μεταβολής στοιχείου της δραστηριότητας.
 • Για την υποβολή της γνωστοποίησης υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται παράβολο εκατό (100) ευρώ. Για την υποβολή της γνωστοποίησης στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων απαιτείται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου (πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας).
 • Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης χωρίς υποβολή γνωστοποίησης ή υποβολής γνωστοποίησης αναληθών, ανακριβών, ελλιπών στοιχείων, σε περίπτωση μη γνωστοποίησης αλλαγής φορέα της δραστηριότητας ή μη γνωστοποίησης μεταβολών στοιχείων της γνωστοποίησης, σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών και σε περίπτωση διακινδύνευσης/πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δραστηριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
 • Σε περίπτωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.